Disclaimer

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hollandia AutoLease b.v.

Hoewel de informatie op de website van Hollandia AutoLease b.v. met de grootst mogelijke zorgzaamheid wordt samengesteld en wij streven naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kunnen wij geen garantie geven dat de website vrij is van onjuistheden. Hollandia AutoLease b.v. behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.

Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Hollandia AutoLease b.v. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.